Choose language

Forgot your password?

Need a Spoofbox account? Create one for FREE!

No subscription or hidden extras


Login

#shqip

Read through the most famous quotes by topic #shqip
Mos lejo që gabimet e dikujt tjetër, të të bëjnë ti vësh pikëpyetje vetes".


Adrian Sheremeti


#inspirational #life #shqip #inspirational

Mëso të mos e shkatërrosh me fjalë atë çfarë ke ndërtuar me heshtje.


Charles Bukowski


#charles-bukowski #inspiration #shqip #thenie #inspirational


back to top